Nghiên cứu thị trường bán lẻ, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước