Tư vấn phát triển, phân phối sản phẩm vào thị trường Việt Nam; tư vấn chiến lược bán lẻ; dịch vụ quảng cáo, hoạt động quảng cáo khuyến mãi bán lẻ, quảng bá sản phẩm mới, triển lãm hàng tiêu dùng